Regulamin

Przeczytaj zanim kupisz

Regulamin korzystania z serwisu Cityinspire.com

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.cityinspire.com (dalej: „Serwis”).

 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Mybusinessguide Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000586653, NIP 5252629444, REGON 362462668 (dalej: „Usługodawca”).

 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową („Użytkownik”).

 4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu, przechowywania, przeglądania i pobierania („Usługi”) zamówionych treści multimedialnych w formie cyfrowej („Produkty”). W rozumieniu Regulaminu przez Produkty należy rozumieć:

  a. strona internetowa z przewodnikiem turystcznych zawierającym informacje o lokalnych atrakcjach turystycznych,

  b. inne materiały w formie pliku tekstowego lub multimedialnego, możliwe do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu.

 5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. W szczególności samo przeglądanie zawartości strony internetowej oraz przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Produktów i prawa korzystania z nich na własny użytek. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta z Serwisu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdego Produktu.

§ 2. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług między Usługodawcą a Użytkownikiem („Umowa”) następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia udostępnianego w Serwisie (Zamówienie). Usługodawca wskazuje w formularzu zamówienia, które dane Użytkownika Serwisu są niezbędne do zawarcia Umowy i rozpoczęcia świadczenia Usług („ Dane Osobowe”). Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych i prawdziwych danych.

 2. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje niezawarciem Umowy. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub odmowy podania przez Użytkownika Podstawowych Danych Osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 4. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu zamówienia Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Usługodawcę Usług. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną”) oraz w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przekazane Usługodawcy. Po zakończeniu świadczenia Usług, Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

 5. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu zamówienia Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Usługodawcę w imieniu własnym lub na zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy Rejestracji do Serwisu, w tym także po zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę Usług. Po zakończeniu Zamówienia Użytkownik może w każdym czasie wyrazić tę zgodę poprzez aktywację widocznej w Serwisie opcji Newsletter.

 6. W związku z zawarciem Umowy i świadczeniem Usług, Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane należące do Podstawowych Danych Osobowych:

  a) (opcjonalnie) imię i nazwisko,

  b) adres e-mail,

 7. Wyłącznie za zgodą Użytkownika, w trybie niniejszego § 2 ust. 6, Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Użytkownika:

  a) informacje o płci,

  b) data urodzenia,

  c) adres zamieszkania lub pobytu,

  d) numer telefonu,

  e) adres IP oraz IP na portalach społecznościowych (np. Facebook ID),

  f) cookie ID,

  g) informacje dotyczące zainteresowań,

  h) numer konta bankowego

 8. Dokonując Zamówienia Użytkownik zaznacza odpowiednie, odrębne pole w formularzu rejestracyjnym, zgłaszając żądanie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie przez Użytkownika od Umowy, o którym mowa w § 8 Regulaminu.

 9. Po zakończeniu składania Zamówienia Użytkownik może w każdym czasie wyrazić lub odwołać zgodę, o której mowa w niniejszym § 2 pkt. 4 i 5, poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną do Działu Pomocy i Obsługi Klienta Usługodawcy na adres pomoc @ cityinspire.com . Odwołanie zgody, o której mowa w niniejszym§ 2 pkt 4 powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy.

§ 4. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu pozbawionego wad, nadającego się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto. Wówczas Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 5. Zamówienie

 1. Złożenie zamówienia na Produkt (dalej: „Zamówienie”) następuje przez aktywowanie przez Użytkownika widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.

 2. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówiony Produkt.

 3. Użytkownik może skorzystać z formy przedpłaty poprzez zamówienie planów subskrypcyjnych oferowanych przez Usługodawcę (dalej: Kupon) przed zamówieniem Produktu.

 4. Wszystkie ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają VAT).

 5. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności za Produkt w ramach danego Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie. W toku składania Zamówienia Użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za Produkt.

 6. Po wyborze sposobu płatności za zamawiany Produkt, jak również po aktywowaniu opcji zamówienia Kuponu, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w załącznikach do niniejszego Regulaminu lub w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty (dalej: „Podmiot świadczący usługi płatnicze”).

 7. W toku składania Zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Użytkownik otrzymuje informację o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 8. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Produktu (dalej: „Umowa Sprzedaży”).

 9. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.

§ 6. Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

 1. Wszelkie Produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony zgodnie z Prawem Autorskim.

 2. Użytkownik ma prawo korzystać z nabytego Produktu na zasadach określonych w Licencji Użytkownika, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania udostępnionych linków do zakupionego przewodnika osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do lub nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Użytkownikowi na mocy Licencji Użytkownika.

 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa § 6 punkt 2, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Usługodawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Usługodawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do Produktu.

 5. Usługodawca informuje, że wszystkie Produkty dostępne w Serwisie mają wprowadzony system monitorowania statystyk odwiedzin.

 6. Zastosowanie przez Usługodawcę jakiegokolwiek oprogramowania zabezpieczającego nabywane Produkty ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw do Produktu przysługujących uprawnionym podmiotom i służy jedynie identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach Prawa Autorskiego.

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@cityinspire.com

 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Zamówienia lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 8. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy, wskazane w § 7 ust. 1 Regulaminu. Użytkownik powinien załączyć żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu zamówienia danych osobowych. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia,

 2. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:

  a) umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,

  b) umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

  c) umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

  W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę. Tym samym Użytkownik traci dostęp do wszystkich przewodników dostępnych na jego koncie.

§ 9. Odstąpienie od Umowy lub Umowy Sprzedaży

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy oraz od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, doręczonego Usługodawcy na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 7 ust. 1 Regulaminu.

 3. Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego zgodnie z ust. 2 pkt. b) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Umowę lub Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 5. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy lub od Umowy Sprzedaży Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 6. Z uwagi na charakter Produktów będących nagraniami dźwiękowymi, a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) (dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku gdy:

  a) Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, oraz

  b) Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 7. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie nabytego Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca udostępni Produkt Użytkownikowi nabyty Produkt po upływie tego terminu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu.

 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po zawarciu Umowy lub Umowy Sprzedaży i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.

 4. Zgoda Użytkownika może być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu udostępnionym Użytkownikowi w Serwisie przez Usługodawcę.

 5. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 6. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Mybusinessguide Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.

 7. Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z serwisu City Inspire – Licencja Użytkownika.

  Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z serwisu City Inspire – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z serwisu City Inspire – Sposoby dokonywania płatności.

ZAŁĄCZNIK NR 1

LICENCJA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik może użytkować Produkty zgodnie z poniższą Licencją.

 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktów pobranych w Serwisie tylko i wyłącznie na własny użytek.

 3. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.

 4. Użytkownik nie jest uprawniony do:

  a. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

  b. ingerowania w zawartość Produktów,

  c. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,

  d. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,

  e. oddawania w najem Produktu,

  f. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.

ZAŁĄCZNIK NR. 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(* miejscowość, data)

Mybusinessguide Sp. z o.o.

ul. Górczewska 53

01-401 Warszawa

pomoc@cityinspire.com

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, (* imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży przewodnika (* nr zamówienia) / umowy o świadczenie Usług, zawartej w dniu (* dzień zawarcia umowy )

(* imię i nazwisko Użytkownika)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU CITYINSPIRE

SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu korzystania z serwisu Cityinspire (dalej: „Regulamin”).

 2. Pojęcia użyte w niniejszym załączniku, zaczynające się od wielkiej litery, mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści niniejszego załącznika.

 3. Niniejszy załącznik określa sposoby dokonywania płatności za Produkty.

§ 2. Sposoby płatności
 1. Użytkownik Serwisu może dokonać wyboru sposobu płatności za Produkt spośród opcji dostępnych dla danego kanału sprzedaży Produktów.

 2. Kanałami sprzedaży Produktów są:

  a) Serwis (bezpośrednio);

 3. Użytkownik może także w każdym z kanałów sprzedaży zapłacić za Produkt przy użyciu wcześniej opłaconego Kuponu. Należność za Kupon może zostać opłacona przy pomocy innych sposobów płatności, o których mowa w § 3 poniżej.

§ 3. Płatności realizowane w Serwisie
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, tel.: +48 12 688-26-00, fax.: +48 12 688-26-59, e-mail: bok@dotpay.pl) zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: https://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/